[A4]Club


 
HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log inLog in  

Share|

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010

View previous topic View next topic Go down
AuthorMessage
♥ [Sweet Dream] ♥
Admin
Admin
♥ [Sweet Dream] ♥
Female
Tâm trạng : Ngủ
Đến từ Đến từ : ♥ ... Địa ngục ... ♥
Số bài gửi Số bài gửi : 151
Keng Keng : 246
Được Thanks Được Thanks : 18
Châm ngôn Châm ngôn : Thà không nói gì còn hơn là... nhảm...

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 EmptyWed Jun 02, 2010 8:44 pm

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông


Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl=35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1 : Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
A. đồng
B. natri
C. nhôm
D. chì

Câu 2 : Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. Li
B. Ca
C. K
D. Be

Câu 3 : Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là
A. CaSO4
B. NaCl
C. Na2CO3
D. CaCO3

Câu 4 : Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là
A. ns2np2
B. ns2np1
C. ns1
D. ns2

Câu 5 : Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu da cam
B. màu tím
C. màu vàng
D. màu đỏ

Câu 6 : Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2
B. 9,0
C. 36,0
D. 18,0

Câu 7 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 8 : Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là
A. 100
B. 200
C. 50
D. 150

Câu 9 : Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy
A. có kết tủa trắng và bọt khí
B. không có hiện tượng gì
C. có kết tủa trắng
D. có bọt khí thoát ra

Câu 10 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3
B. Cr(OH)3 và Al(OH)3
C. NaOH và Al(OH)3
D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3

Câu 11 : Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3COOCH=CH2

Câu 12 : Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?
A. C6H5NH2
B. H2NCH(CH3)COOH
C. CH3COOH
D. C2H5OH

Câu 13 : Chất có tính lưỡng tính là
A. NaOH
B. KNO3
C. NaHCO3
D. NaCl

Câu 14 : Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch
A. H2SO4 (đặc, nguội)
B. KOH
C. NaOH
D. H2SO4 (loãng)

Câu 15 : Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là
A. Fe
B. Mg
C. Cr
D. Na

Câu 16 : Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là
A. 2,0
B. 6,4
C. 8,5
D. 2,2

Câu 17 : Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 16,4
B. 19,2
C. 9,6
D. 8,2

Câu 18 : Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
A. 8,1 gam
B. 1,35 gam
C. 5,4 gam
D. 2,7 gam

Câu 19 : Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Protein
B. Saccarozơ
C. Glucozơ
D. Tinh bột

Câu 20 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. C2H5OH
B. H2NCH2COOH
C. CH3COOH
D. CH3NH2

Câu 21 : Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 22 : Trong tự nhiên,canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. Thạch cao sống
B. Đá vôi
C. Thạch cao khan
D. Thạch cao nung

Câu 23 : Điều chế kim loại K bằng phương pháp
A. dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao
B. điện phân dung dịch KCl có màng ngăn
C. điện phân KCl nóng chảy
D. điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn

Câu 24 : Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. xenlulozơ
B. protein
C. poli(vinyl clorua)
D. glixerol

Câu 25 : Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. CuSO4
B. Na2CO3
C. CaCl2
D. KNO3

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 1,12.

Câu 27: Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là
A. Fe2O3.
B. FeO.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(OH)2

Câu 29: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Na.
B. K.
C. Rb.
D. Cs.

Câu 30: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 31: Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:
A. Zn, Cu, K.
B. K, Zn, Cu.
C. K, Cu, Zn.
D. Cu, K, Zn.

Câu 32: Chất không phải axit béo là
A. axit axetic.
B. axit stearic.
C. axit oleic.
D. axit panmitic.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (8 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
A. NaOH.
B. BaCl2.
C. KNO3.
D. HCl.

Câu 34: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:
A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.
B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.
C. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.
D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

Câu 35: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. nilon-6,6.
B. poli(metyl metacrylat).
C. poli(vinyl clorua).
D. polietilen.

Câu 36: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?
A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).
B. Dung dịch H2SO4 (loãng).
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch CuSO4.

Câu 37: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là
A. +4.
B. +6.
C. +2.
D. +3.

Câu 38: Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là
A. Al2O3.
B. CuO.
C. K2O.
D. MgO.

Câu 39: Tinh bột thuộc loại
A. monosaccarit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.
D. lipit.

Câu 40: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
A. CH3COONa và CH3COOH.
B. CH3COONa và CH3OH.
C. CH3COOH và CH3ONa.
D. CH3OH và CH3COOH.

B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. trùng hợp.
B. este hóa.
C. xà phòng hóa.
D. trùng ngưng.

Câu 42: Dung dịch có pH > 7 là
A. K2SO4.
B. FeCl3.
C. Al2(SO4)3.
D. Na2CO3.

Câu 43: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?
A. CO.
B. Cr2O3.
C. CuO.
D. CrO3.

Câu 44: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?
A. Bông.
B. Tơ visco.
C. Tơ nilon-6,6.
D. Tơ tằm.

Câu 45: Cho Eo (Zn2+/Zn) = –0,76V; Eo (Sn2+/Sn) = –0,14V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là
A. 0,90V.
B. –0,62V.
C. 0,62V.
D. –0,90V.

Câu 46: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 47: Đồng phân của saccarozơ là
A. xenlulozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. mantozơ.

Câu 48: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là
A. Cu -> Cu2+ + 2e.
B. 2Cl- ->Cl2 + 2e.
C. Cl2 + 2e -> 2Cl-.
D. Cu2+ + 2e -> Cu.

***
Back to top Go down
View user profile Message reputation : 100% (1 vote)
RS_KN_Bin
Admin
Admin
RS_KN_Bin
Female
Cung hoàng đạo : Kim Ngưu
Tâm trạng : Cô Đơn
Đến từ Đến từ : [A4]Club
Số bài gửi Số bài gửi : 588
Keng Keng : 1028
Được Thanks Được Thanks : 46
Châm ngôn Châm ngôn : ...Give Up...
Câu nói tủ: : Cười lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp :)

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Re: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 EmptyThu Jun 03, 2010 12:01 pm

Đây là gợi ý giải:

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Cham2610
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Cham3210
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Cham4610


Chào mừng Guest đến với forum [A4]Club!!!Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gif_icon231
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 010952_2038476261_renmsbdf
Guest hãy nhấn THANKS nếu thấy bài viết có ý nghĩa nhé!
Back to top Go down
View user profile http://a4c.co.cc Message reputation : 100% (2 votes)
♥ [Sweet Dream] ♥
Admin
Admin
♥ [Sweet Dream] ♥
Female
Tâm trạng : Ngủ
Đến từ Đến từ : ♥ ... Địa ngục ... ♥
Số bài gửi Số bài gửi : 151
Keng Keng : 246
Được Thanks Được Thanks : 18
Châm ngôn Châm ngôn : Thà không nói gì còn hơn là... nhảm...

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Re: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 EmptyThu Jun 03, 2010 12:12 pm

^^... bổ sung cho nhau tí...
Back to top Go down
View user profile
keybabe
Thành viên mới
Thành viên mới
keybabe
Female
Số bài gửi Số bài gửi : 24
Keng Keng : 44
Được Thanks Được Thanks : 8

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Re: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 EmptyThu Jun 03, 2010 7:27 pm

de^` nay` cung~ dc...co may cau ve` amin z day~ dien^. hoa' chua lam dc...thks ngher
Back to top Go down
View user profile
'' zik_ngỐz ''
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
'' zik_ngỐz ''
Female
Cung hoàng đạo : Nhân Mã
Tâm trạng : Khỏe
Đến từ Đến từ : [a4]...luv
Số bài gửi Số bài gửi : 50
Keng Keng : 80
Được Thanks Được Thanks : 8
Châm ngôn Châm ngôn : dù có ở trong bóNg tối....a cũng hãy ở khoảNg cách mà e có thể nắm lấy được tay a....a nhé!!!
Câu nói tủ: : <siiU nkƠn xà pkòNg> :">:-*:-X

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Re: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 EmptyFri Jun 04, 2010 8:06 pm

thank'z nhe!!!!
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content


Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Vide
PostSubject: Re: Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Empty

Back to top Go down

Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1
Chọn kiểu gõ: AUTOTELEXVNIOff

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
[A4]Club :: Tri Thức Học Đường :: Kho Đề Thi-


Liên Kết
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Gf10
Đáp án và đề thi TN môn Hoá 2010 Kutezone_03_04
 
Forum create on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com